BIP Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie

Statut OKiR Grodków

Rozdział I
Przepisy ogólne


 

§1

Ośrodek Kultury i Rekreacji, zwany dalej "Ośrodkiem" jest samorządową instytucją kultury, samodzielną pod względem organizacyjnym, posiadającą osobowość prawną.

§2

  • Do zakresu działania Ośrodka należy działalność kulturalno - oświatowa i rekreacyjno - sportowa, na terenie miasta i gminy Grodków.
  • Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Grodkowa.
§3

Siedzibą Ośrodka jest Grodków, ul. Kasztanowa 16, a terenem jego działania miasto i gmina Grodków.

§4

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą: Ośrodek Kultury i Rekreacji, 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 16.
 

Rozdział II
Cel i przedmiot działania


 

§5

  • Celem działąnia Ośrodka jest wszechstronna edukacja kulturalna społeczeństwa, upowszechnianie kultury, sportu masowego i rekreacji, wzbogacanie osobowości człowieka, kształtowanie etyczno - moralnych i pratriotycznych postaw mieszkańców oraz gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie dóbr kultury związanych z twórczością J.Elsnera. W swej działalności Ośrodek kształtuje zasady współżycia społecznego oraz rozwija kulturę, rekreację i wypoczynek życia codziennego, zmniejsza dysproporcje między środowiskami w dostępie do dóbr kultury.
  • W szczególności do zakresu zadań Ośrodka należy:
   1. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,
   2. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
   3. kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,
   4. tworzenie warunków do rozwoju talentów twórczych oraz amatorskiego ruchu artystycznego,
   5. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
   6. organizowanie wystaw i ekspozycji stałych i czasowych dóbr kultury,
   7. udostępnianie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych oraz udzielanie informacji dla celów nauko - badawczych,
   8. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań rekreacyjno - sportowych,
   9. kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w rekreacji,
   10. tworzenie warunków do rekreacji,
   11. wychowywanie poprzez rekreację,
   12. współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami sportowymi,
   13. współpraca ze środkami masowego przekazu,
   14. prowadzenie klubów i sekcji rekreacyjno - sportowych.
  • zadania wymienione w ust. 1 Ośrodek realizuje poprzez organizowanie:
   1. różnorodnych form edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,
   2. indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze i różnych dziedzinach rekreacji,
   3. rożnych form indywidualnej aktywności kulturalnej miszkańców,
   4. imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na bazie komórek wychodzących w skład Ośrodka.
  • Ośrodek prowadzi działalność instruktażowo - metodyczną.
§6

  • Ośrodek możę na zasadach określonych w odrębnych przepisach organizować:
   1. spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, spotkania, seanse filmowe, kawiarnie, dyskoteki, zabawy festyny i inne imprezy,
   2. naukę języków obcych,
   3. imprezy rozrywkowe, sportowe, turystyczne, wypoczynek i rozrywkę dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
   4. ogniska i amatorskie zespoły artystyczne,
   5. świadczyć usługi fonograficzne, fotograficzne, politechniczne, plastyczne, nagłośnieniowe, oświetleniowe oraz inne usługi z zakresu kultury, sportu i rekreacji,
   6. prowadzić impresariat artystyczny,
   7. imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),
   8. usługi gastronomiczne,
   9. prowadzić działalność wydawniczą,
   10. prowadzić działalność handlową,
   11. prowadzić inną działalność zgodną z przepisami prawa i związaną z pozyskiwaniem środków finansowych na potrzeby Ośrodka.
Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze


 

§7

  • Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
  • Dyrektor nadaje Ośrodkowi regulamin organizacyjny, w którym szczegółowo określa jego organizację wewnętrzną.
  • Dyrektor przedstawia Radzie Miejskiej, po zaopiniowaniu przez komisję właściwą do spraw kultury, sportu i rekreacji Rady Miejskiej, opracowany przez siebie roczny program działania Ośrodka.
  • Dyrektora powołuje i odwołuje Rada Miejska.
  • Organem doradczym Ośrodka jest Społeczna Rada Programowa, która:
   • opiniuje program działania Ośrodka, uzupełnia go o własne wnioski i ocenia jego wykonanie,
   • działa w interesie społeczeństwa,
   • składa sięz przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych, osób związanych z działalnością kulturalną, rekreacyjno - sportową, przedstawicieli odbiorców kultury i pracowników Ośrodka Kultury.
   • Zasady wyboru Rady Programowej i jej działalności oraz zadania określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Statutu
§8

  • W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby w Ośrodku mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Ośrodka
  • Pracowników określonych w ust. 1 zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka.
§9

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin Wynagrodzenia.
 

Rozdział IV
Gospodarka finansowa


 

§10

  • Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  • Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków przekazywanych z budżetu Gminy, dochodów własnych, dobrowolnych wpłat i darowizn, zapisów od osób prawnych i fizycznych, z fundacji oraz z innych źródeł.
  • Ośrodek może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą i handlową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  • Dochody z działalności gospodarczej i handlowej przeznaczane są na celu statutowe Ośrodka.
  • Bilans roczny ośrodka z rachunkiem wyników zatwierdza Rada Miejska w terminie do 30 czerwca roku następnego po roku obrachunkowego.
§11

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowych ustalony przez Dyrektora w trybie przewidzianym dla instytucji kultury zaopiniowany przez Radę Programową.
 

Rozdział V
Postanowienia końcowe


 

§12

Ośrodek podlega wpisowi do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Grodkowie.
 

§13

  • Organem właściwym do nadania i zmiany Statutu jest Rada Miejska w Grodkowie.
  • Zmiany Statutu wymagają opinii komisji właściwej do spraw kultury, sportu i rekreacji Rady Miejskiej w Grodkowie.
§14

Reorganizacja lub likwidacja Ośrodka następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej.
 

§15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 110, póz. 721, Nr 141, póz. 943, z 1998r. Nr 106, póz. 668, z 1999r. Nr 101, póz. 1178, z 2000r. Nr 12, póz. 136).

Data stworzenia : 2016-03-18 09:38 Autor : Paweł Birecki Data publikacji : 2016-03-18 09:38 Osoba udostępniająca na stronie : Paweł Birecki Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-18 14:22 Osoba modyfikująca : Paweł Birecki